Výhody individuálního podnikání

Individuální podnikání jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) má ve srovnání se zaměstnaneckým poměrem své výhody i nevýhody. Samostatné podnikání je velmi silně spojeno s osobním naturelem každé osoby – zda člověk preferuje vlastní svobodné rozhodování a osobní zodpovědnost za sebe či své blízké při nesení určitého zvýšeného rizika, či ne. Hlavním motivem většiny osob pro samostatnou výdělečnou činnost je svoboda vlastního podnikání jako OSVČ, tj. možnost, že si mohou samy určit, jak bude jejich běžná práce vypadat, jak si ji budou organizovat, kdy a kde ji vykonávat.  

Individuální podnikatelé a živnostníci jsou zodpovědní pouze sami sobě, což je velký rozdíl ve srovnání se zaměstnaneckým poměrem; na rozdíl od zaměstnanců si mohou svoji pracovní činnost upravovat podle svých představ a samozřejmě i podle požadavků jejich trhu. 

Významným faktorem činnosti OSVČ je skutečnost, že většinou dělají činnosti, které je nejen živí, ale i baví, na rozdíl od mnoha zaměstnanců. To mohou často poznat i zákazníci a odrazí se to též v kvalitě jejich zboží, výrobků či služeb. 

Ze zkušeností členů asociace vyplývá celá řada výhod individuálního podnikání:

  • Pestrost této individuální podnikatelské činnosti – každý zákazník má své často velmi různorodé požadavky. K tomu přispívá též skutečnost, že OSVČ většinou vykonávají vedle své odborné práce i další činnosti, které s ní bezprostředně nesouvisejí – nejen že “vyrábějí”, či poskytují služby, ale jednají se zákazníky a zajišťují si vše ostatní pro svoji práci (materiály, logistiku, vyřizování dokladů, účetnictví a daňové otázky apod);
  • Na rozdíl od větších firem jsou OSVČ schopny se velmi rychle přizpůsobit změnám a požadavkům nových trendů v jejich oboru;
  • Nespornou výhodou je rovněž možnost vybrat si své spolupracovníky, pokud je pro své podnikání potřebují. OSVČ může do svého podnikání zapojit též svoji rodinu formou spolupracujících osob;
  • Z finančního hlediska je specifickou výhodou OSVČ, že mají nižší povinné odvody (sociální a zdravotní pojištění), než zaměstnanci. Souvisí to se skutečností, že nesou podnikatelské riziko a čerpají minimální státní dávky. Nižší zdanění může být pro některé lidi důvodem, proč chtějí svoji práci vykonávat jako OSVČ, spíše než jako zaměstnanec.

Specifikem individuálního podnikání jako OSVČ je tzv. osobní spotřeba. Prakticky to znamená, že podnikatel OSVČ může své „podnikatelské“ peníze kdykoliv a bez jakýchkoliv omezení použít pro svoji soukromou potřebu, vybrat nebo převést na osobní účet.