Jak založit živnostenský list

Právní úprava podnikání jako OSVČ

Živnostenské podnikání upravuje živnostenský zákon č. 455/1991 v aktuálním znění ze dne 1.12.2018 (dále jen ŽZ). Základní podmínky pro zahájení živnostenského podnikání uvádí zákon v § 6 – svéprávnost a bezúhonnost

Osobou samostatně výdělečně činnou se člověk stane vyplněním příslušného formuláře na kterémkoli živnostenském úřadu (Centrálním registračním místě — CRM), nejlépe vyplněním Jednotného registračního formuláře, což zajistí všechny potřebné i volitelné registrace a ohlášení (zahájení živnosti, registrace k dani z příjmu i oznámení zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení). Pokud není vyplněn tento formulář, je nutné provést všechny registrace a ohlášení na příslušných institucích samostatně. Podle charakteru živnostenského podnikání lze provést též další registrace – k silniční dani, k DPH ev. i k dani z příjmů za zaměstnance. 

Ve vztahu k živnostenskému úřadu je úvodním krokem ohlášení živnosti ev. žádost o koncesi, ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení jde o oznámení o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti OSVČ ev. též o přihlášku k nemocenskému pojištění a k důchodovému spoření OSVČ, ve vztahu ke zdravotní pojišťovně jde o oznámení pojištěnce o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti. Pokud jde o finanční úřad, je zapotřebí vyplnit formulář Ministerstva financí, prostřednictvím něhož lze učinit následující přihlášky (dle charakteru živnostenského podnikání) – přihláška k registraci k dani z příjmů fyzických osob, přihláška k dani silniční, přihláška k dani z příjmů jako plátce daně z příjmů ze závislé činnosti apod.

Dokladem pro živnostenské podnikání je živnostenské oprávnění registrované v živnostenském rejstříku. Živnostenský rejstřík registruje fyzické osoby, které podnikají, tj. osoby samostatně výdělečné činné. Rejstřík spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a jeho provozovatelem jsou živnostenské úřady. Výpisem z rejstříku prokazuje OSVČ svou právní subjektivitu, je to tedy oficiální doklad podnikatele. Živnostenský list, tj. písemný doklad o živnosti, se již v současné době nevydává, nicméně dříve získané živnostenské listy stále platí. Dokladem pro živnostenské podnikání je výpis ze živnostenského rejstříku. 

Kroky k založení živnosti

KROK 1 – Návštěva živnostenského úřadu

Osobou samostatně výdělečně činnou se člověk stane vyplněním příslušného formuláře na kterémkoli živnostenském úřadu (Centrálním registračním místě).

S sebou na živnostenský úřad si připravte: 

  • Doklad totožnosti – občanský průkaz
  • 1.000 Kč pro správní poplatek
  • Vyplněný Jednotný registrační formulář, který dostanete na úřadě nebo si jej stáhnete online (dostupný též zde na webu)

KROK 2 – Vyplnění registračního formuláře

Nejjednodušší variantou je vyplnění Jednotného registračního formuláře, což zajistí všechny potřebné i volitelné registrace a ohlášení (zahájení živnosti, registrace k dani z příjmu i oznámení zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení). Pokud není vyplněn tento formulář, je nutné provést všechny registrace a ohlášení na příslušných institucích samostatně. Formulář je možné si dopředu stáhnout, vytisknout a vše připravit z pohodlí domova. Formulář též můžete vyplnit online, podepsat jej elektronickým podpisem a na příslušný úřad či poštu dojít pouze uhradit správní poplatek. Případně si formulář můžete osobně vyzvednout na živnostenském úřadě.

KROK 3 – Zápis do živnostenského rejstříku

Přibližně do týdne od vaší návštěvy úřadu a doložení všech potřebných materiálů budete zapsáni do živnostenského rejstříku a obdržíte unikátní osmimístné identifikační číslo. Živnostenský rejstřík registruje všechny fyzické osoby, které podnikají, tj. OSVČ. Oficiálním dokladem pro živnostenské podnikání je tzv. výpis ze živnostenského rejstříku, který můžete obdržet na kterémkoliv živnostenském úřadě či CzechPointu.

KROK 4 – Povinnosti vůči zdravotnímu a sociálnímu systému 

Novému živnostníkovi vzniknou registrací povinnosti vůči zdravotní pojišťovně a vůči České správě sociálního zabezpečení. Pokud nebyl využit Jednotný registrační formulář, je v obou případech nutné se přihlásit do 8 dnů od registrace živnosti ve své zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Pokud jde o hlavní podnikatelskou činnost člověka, je nutné platit od jejího začátku měsíční zálohy na zdravotní i sociální pojištění. Pokud však jde o živnost jen jako vedlejší činnost, pak se žádné zálohy první rok podnikání platit nemusí. Zdravotní i sociální pojištění se doplácí nejpozději jeden měsíc po podání daňového přiznání a přehledu příjmů a výdajů OSVČ na příslušnou správu sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovnu.