Přerušení nebo ukončení živnosti

Přerušení nebo ukončení živnosti

Podnikatel může provozování své živnosti kdykoli přerušit bez udání důvodu. Doba, na níž je živnost přerušena není nijak omezena, podnikatel může uvést dobu, na níž živnost přerušuje, ale může ji přerušit i na neurčito. Přerušení provozování živnosti na dobu delší než 6 měsíců však je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. Živnost je přerušena dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení. Pokračování v provozování živnosti je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. Přerušení a obnovení živnosti je nutné rovněž oznámit ČSSZ a příslušné zdravotní pojišťovně. 

Zahájení nebo ukončení živnosti v provozovně

Podnikatel provozuje svoji živnost na určitém místě – provozovně. Provozovnou může být vlastní byt podnikatele, či samostatné místnosti a prostory; může jí být také stánek či pouhý automat umístěný kdekoli. Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektu nebo místnostem provozovny. Podnikatel je také povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů (např. stavebního zákona).