Práce na „dohody“

Práce na dohody

Dohody o pracovní činnosti a o provedení práce jsou vedle pracovního poměru základním pracovněprávním vztahem, v němž lze vykonávat práci pro jednoho či více zaměstnavatelů.

Podmínky práce prostřednictvím dohod se zaměstnavatelem jsou upraveny zákoníkem práce č. 262/2006 v platném znění v §§ 74-77. Dohoda o pracovní činnosti umožňuje vykonávat větší rozsah práce než dohoda o provedení práce. 

Společná pro oba typy dohody jsou pravidla pro platby na zdravotní a sociální pojištění, liší se pouze limity.

Úhrady do zdravotního a sociálního systému se neplatí, pokud si pracovník vydělá na dohodu o pracovní činnosti méně než 3.000 Kč (v prvním případě „čistý“ příjem, ve druhém „hrubý“ příjem) a na dohodu o provedení práce méně než 10.000 Kč (tzv. zaměstnání malého rozsahu); tyto limity platí pro rok 2019. Pro zaměstnance s tímto (nízkým) příjmem to však znamená, že musí řešit svůj pojistný stav jiným způsobem, neboť každý pojištěnec musí zdravotní pojištění platit. Z hlediska zdravotního pojištění se takový zaměstnanec stane „osobou bez zdravotního pojištění“ (OBZP) a musí sám platit minimální výši pojistného (1.803 Kč v r. 2019).  

Pokud má zaměstnanec příjem za práci na dohodu vyšší než výše uvedené limity, ale nižší, než je minimální mzda (pro rok 2019 je 13 350 Kč), je povinen doplatit (prostřednictvím zaměstnavatele) zdravotní pojištění do minimální výše 1 803 Kč. 

V případě daňových povinností je situace mnohem složitější. Pokud je výdělek na základě dohody nižší, než 2.500 Kč, je uplatňována srážková daň 15 %, kterou je možné v určitých případech získat v rámci daňového přiznání zpět. Pokud je příjem vyšší, je uplatňována zálohová daň ze superhrubé mzdy. 

Konečnou daňovou povinnost lze snížit uplatněním nejrůznějších slev na dani; předpokladem uplatnění slev (např. sleva na poplatníka, na nezaopatřené dítě, na manžela/manželku) však je podpis prohlášení poplatníka k dani z příjmu u zaměstnavatele. Má-li pracovník více zaměstnavatelů (souběh zaměstnání), má vždy povinnost podat finančnímu úřadu daňové přiznání, ale může prohlášení podepsat pouze u jednoho z nich.    

Obdobně platí společná pravidla pro obě dohody i pro účast na nemocenském pojištění, která je možná pokud dohody trvaly nebo měly trvat alespoň 15 kalendářních dnů a příjem za měsíc dosáhl minimálně částky 3.000 Kč. Je-li však příjem nižší než uvedená částka, není pracovník nemocensky pojištěn a nemá nárok na nemocenské dávky. V tom případě se nezapočítá ani délka zaměstnání do odpracované doby pro nárok např. na starobní nebo invalidní důchod, ani dosažený výdělek do vyměřovacího základu pro určení výše důchodu.

Délka trvání obou dohod musí být sjednána – lze je sjednat na dobu určitou, jeho délka může rovněž vyplynout z povahy prací; v ostatních případech se má za to, že jsou dohody uzavřeny na dobu neurčitou. 

Způsob ukončení dohod je možné uvést přímo v dohodě nebo lze dohodu ukončit podle § 77 odst. 4 zákoníku práce dohodou účastníků ke sjednanému dni či výpovědí. Jednostranně může být dohoda zrušena i bez uvedení důvodu, a to s 15denní výpovědní dobou. Okamžitě může být dohoda zrušena jen v případech, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr dle §§ 55 a 56 zákoníku práce. Ukončení dohod musí mít vždy písemnou formu. 

Na právní režim obou dohod se v zásadě vztahují ustanovení zákoníku práce týkající se pracovního poměru s několika výjimkami, např. ustanovení ohledně převedení na jinou práci a přeložení, odstupného, dovolené, pracovní doby a doby odpočinku, odměňování, cestovních náhrad apod. Specifickou úpravu těchto otázek (např. ohledně dovolené) však je možné v dohodě přímo sjednat.

Minimální odměna za práci na obě dohody musí odpovídat oficiální minimální mzdě stanovené pro rok 2019, která činí 13.350 Kč, zaměstnavatelé proto nesmí dávat méně, tj. 79,80 Kč hrubého na hodinu.

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně a musejí v ní být povinně uvedeny následující údaje – sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Naopak, sjednání odměny za vykonanou práci není povinnou náležitostí dohody (může být sjednána formou zvláštního výměru), i když bývá její sjednání pravidelným obsahem dohody. 

Na základě dohody o pracovní činnosti lze vykonávat práci v rozsahu do poloviny stanovené týdenní pracovní doby, což prakticky znamená, že lze z hlediska časového rozsahu dosáhnout až polovičního pracovního úvazku, tj. v průměru 20 hodin týdně. Dohoda o pracovní činnosti se v praxi uzavírá spíše na déletrvající zaměstnání a lze ji sjednat i na dobu neurčitou. Tuto dohodu je možné uzavřít s více zaměstnavateli, přičemž každá dohoda o pracovní činnosti se posuzuje samostatně, včetně maximálního povoleného objemu práce. Hodiny odpracované na základě dohody s jedním zaměstnavatelem se nesčítají s hodinami odpracovanými na základě jiné dohody pro jiného zaměstnavatele. 

Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce umožňuje menší rozsah pracovní činnosti pro jednoho zaměstnavatele než dohoda o pracovní činnosti. Zákon stanovuje horní limit odpracovaných hodin za rok na 300 a maximální měsíční výdělek 10 000 Kč; v případě více dohod u různých zaměstnavatelů se však hodiny nesčítají. Do uvedené výše výdělku se z práce na tuto dohodu neplatí sociální ani zdravotní pojištění, díky čemuž je takový přivýdělek výhodný jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele, protože mu snižuje celkové náklady na práci. Pokud by byl limit výdělku překročen, je nutné platit povinné odvody do sociálního a zdravotního systému.